بینی و بین الله

بینی و بین الله

و کفی بالله شهیدا
و این بس که خداوند گواه است.
سوختن بهای ِ قرب است و چنین سوختنی را جز به پروانه گان بی پروای ِ عشق نمی دهند . آن که آتشی بر دل ندارد کجا می تواند بال در آتش بگشاید. «شهید سید مرتضی آوینی»

آخرین مطالب

هنوز تو را داریم ... هم نام ِ مسیح

دوشنبه, ۲۷ دی ۱۳۸۹، ۰۸:۳۰ ب.ظ

http://www.shiaupload.ir/images/64451783762086374894.jpg


سلام


شاید برایت غریب باشد که من بخواهم بعد از این همه سال از تو بنویسم و اینکهما بخواهیمبعد از این همه سال تو را فریاد کنیم ...

فکر کردیم ... بگذار فکرهایم را ننویسم آخر قرار شده فقط از تو بنویسم که بودی مثل ِ یک رویا و هستی در ذهن خیلی مثل یک خاطره ...

بودی و ما بودیم و شیطنت های کودکی و بزرگی و مهربانی ِ بی نهایت ِ تو که گذشتن ا ز سهم ِ غذایت که هنوز در کودکی ذهن ِ  من مانده ...

که بودی و همه ریز و درشت سوار ِ ماشینت می شدیم و تو چند چشمه نشانمان می دادی که برق از سر ِ کودکی مان می پرید ...

و سال هاست که نیستی و سال هاست که جایت خالی ست و سال ها بود که منتظرت بودیم  ، فکر می کردیمآن سر ِ جدا شده از تن ، مال ِ تو نیست

که فکر می کردیم آن پیکر به هم آمده مال ِ تو نیست

کههنوز  تو را داریم...

بعد از تو کسی ا ز سهم ِ  غذایش نگذشت بعد از تو ، سهم ِ بعضی زیاد شد اما کسی از سهم ِ غذای ِ خودش نگذشت ...

مدل ِ ماشین ها عوض شد ولی هیچ ریز و درشتی با هم سوار ِ ماشینی نشد ...

بعد از تو ، از تو گفتن زیاد شد اماهیچ کدام خود ِ تو نشد...

سلام

دلم می خواهد نامت را فریاد کنم اما فاش شدن ِ نامت ، فاش شدن ِ خیلی چیزهاست ...پس بگذار نامت همچنان غریب بماند ...

رضا می دهی همچنان به این غریب ماندن ....         خاطره ی ماندنی دل ِ ما ؟!

                                           بگذار نامت غریب بماند


اسم رمز :

وین عمی ؟

۸۹/۱۰/۲۷
گمنام